Vibha + Sai Krishna

Sri Oolaga + Varun Kumar

Sreerangapriya + Hariprasad

Brindha + Vishweshh

Sarah + Gopal

Madhuvanthy + Varun Athreya