Vibha + Sai Krishna

Supriya + Sudharshan

Sri Oolaga + Varun Kumar

Brindha + Vishweshh

Srishti + Vishnu

Madhuvanthy + Varun Athreya

Saishri + Adarsh

Sreerangapriya + Hariprasad

Sarah + Gopal